Chính sách thuế đối với việc tặng quà cho khách hàng

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, chính sách thuế đối với việc tăng quà cho khách hàng như sau:

Tham khảo: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính sách thuế TNDN

Trường hợp Công ty có thực hiện tặng quà cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật thương mại thì công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi mua quà tặng đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Kết quả hình ảnh cho Chính sách thuế đối với việc tặng quà cho khách hàng

Trường hợp Công ty có chi mua hàng hóa (trà, bánh kẹo, rượu) nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 thì Công ty được tính chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lập hóa đơn đối với hàng quà tặng

Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 và tại khoản 9 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

Trường hợp Công ty tặng quà cho khách hàng là hàng hóa thì công ty phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Sử dụng phiếu tặng quà

Trường hợp Công ty có mua phiếu quà tặng của các siêu thị để tặng cho khách hàng thì phiếu quà tặng là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khi tặng phiếu quà tặng cho khách hàng công ty không phải lập hóa đơn GTGT. Khi siêu thị bán phiếu quà tặng cho Công ty, chưa phải là hoạt động mua bán hàng hóa, siêu thị không thực hiện lập hóa đơn mà lập chứng từ thu chi theo quy định.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp công ty tặng quà (hàng hóa, phiếu quà tặng) cho khách hàng là cá nhân nếu quà tặng không phải là các tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng theo quy định của pháp luật thì công ty không phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi tặng quà

Tham khảo công văn 13430/CT-TTHT ngày 31 tháng 3 năm 2017của Tổng cục thuế.

 

Tác giả: wp_136_hiepnv1902

Comments

comments